SESJA VII 2007 

 
SESJA VII 2007 
SESJA VII 2007
UCHWAŁA NR VII/55/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 27 kwietnia 2007 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok oraz udzielenia absolutorium dla Wójta z tego tytułu.
UCHWAŁA NR VII/56/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 27 kwietnia 2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2007 rok.
ZAŁ. NR1 - DOCHODY
ZAŁ. NR2 - WYDATKI
ZAŁ. NR3 - WYDATKI MAJĄTKOWE W 2007 R.
ZAŁ. NR4 - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2007 R.
ZAŁ. NR5 - PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
UCHWAŁA NR VII/ 57/2007 RADY GMINY USTKA z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Ustka
Zał. NR1 - STATUT URZĘDU GMINY USTKA
UCHWAŁA Nr VII/58/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji w Urzędzie Gminy Ustka
UCHWAŁA Nr VII / 59 /2007 Rady Gminy Ustkaz dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie odnowy nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1116G Dębina – Poddąbie - Machowinko
UCHWAŁA NR VII/60/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 27 kwietnia 2007 w sprawie udzielenia pożyczki dla Fundacji Partnerstwo Dorzecza Słupi z siedzibą w Słupsku ul. Sportowa 34
UCHWAŁA NR VII/ 61 /2007 RADY GMINY USTKA z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, ustalenia regulaminu wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków socjalnych – mieszkaniowego i wiejskiego, a także ustaleniaregulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Ustka dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom szkół, dla których Gmina Ustka jest organem prowadzącym
Zał NR1 - REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI
Zał NR2 - REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WYSOKOŚÆ ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA DODATKÓW SOCJALNYCH TJ. DODATKU MIESZKANIOWEGO I WIEJSKIEGO DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ USTKA
Zał NR3 - REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD WÓJTA GMINY USTKA DYREKTOROM, WICEDYREKTOROM I NAUCZYCIELOM SZKÓŁ, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA USTKA
UCHWAŁA Nr VII/62/2007 RADY GMINY USTKA z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie Regulaminów stypendialnych dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz studentów I roku studiów, zamieszkałych na terenie Gminy Ustka
Zał nr1 - REGULAMIN STYPENDIALNY DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW
Zał nr2 - REGULAMIN STYPENDIALNY DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE I INNYCH DZIEDZINACH
Uchwała Nr VII/63/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 27 kwietnia 2007 w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.
ZAŁ. NR1 - PROCEDURA UCHWALANIA BUDŻETUGMINY USTKA
ZAŁ. NR2 - RODZAJE I SZCZEGÓŁOWOŚCI MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH TOWARZYSZĄCYCH PROJEKTOWI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
UCHWAŁANr VII/64/2007 RADY GMINY USTKA z dnia 27 kwietnia 2007 r w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Ustka na 2007 rok.
ZAŁ NR1 - PLAN PRACY NA ROK 2007 KOMISJI REWIZYJNEJ
ZAŁ NR2 - PLAN PRACY NA ROK 2007 KOMISJI BUDśETOWO-ROLNEJ, ROZWOJU GOSPODARCZEGO, MIENIA KOMUNALNEGO, PLANOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA
ZAŁ NR3 - PLAN PRACY NA ROK 2007 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY , KULTURY FIZYCZNEJ, SPRAW SPOŁECZNYCH, PRZESTRZEGANIA PRAWA I PORZĄDKUPUBLICZNEGO

 

Liczba odwiedzin : 323
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Groszek
Czas wytworzenia: 2007-06-19 00:00:00
Czas publikacji: 2008-01-10 14:41:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak