Uchwały Rady Gminy Ustka podjęte na Sesji Nr IX/2007 w dniu 24 sierpnia 2007 ro 

 
Uchwały Rady Gminy Ustka podjęte na Sesji Nr IX/2007 w dniu 24 sierpnia 2007 ro 
 UCHWAŁA NR IX/79/2007 Rady  Gminy  Ustka z dnia 24 sierpnia 2007 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Przewłoka w gminie Ustka. (27KB)

 UCHWAŁA NR IX/80/2007 RADY GMINY USTKA z dnia 24 sierpnia 2007 roku zmieniająca uchwałę Nr I/6/2002 Rady Gminy Ustka z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Przewłoka w gminie Ustka. (26KB)

 UCHWAŁA NR IX/78/2007 RADY GMINY USTKA z dnia 24 sierpnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 103 w obrębie geodezyjnym Dębina w gminie Ustka.
 (116KB)


UCHWAŁA Nr IX/81/2007 RADY GMINY USTKA z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Ustka Powiatowi Słupskiemu pomocy w przebudowie drogi powiatowej Nr 1103G Lędowo - Modła (25KB)

U C H W A Ł A NR IX/82/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 24 sierpnia 2007 roku w sprawie: w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ustka (182KB)

U C H W A Ł A NR IX/83/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 24 sierpnia 2007 roku w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Ustka oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami. (61KB)

U C H W A Ł A NR IX/84/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 24 sierpnia 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Ustka na 2007 rok. (83KB)

U C H W A Ł A NR IX/85/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 24 sierpnia 2007 roku w sprawie: określenia niektórych składników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum w Objeździe (72KB)

U C H W A Ł A NR IX/86/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 24 sierpnia 2007 roku w sprawie: określenia niektórych składników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Charnowie (72KB)

U C H W A Ł A NR IX/87/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 24 sierpnia 2007 roku w sprawie: określenia niektórych składników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Gąbinie (72KB)

U C H W A Ł A NR IX/88/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 24 sierpnia 2007 roku w sprawie: określenia niektórych składników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Objeździe (72KB)

U C H W A Ł A NR IX/89/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 24 sierpnia 2007 roku w sprawie:określenia niektórych składników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Wytownie (72KB)

U C H W A Ł A NR IX/90/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 24 sierpnia 2007 roku w sprawie:określenia niektórych składników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Zaleskich (71KB)

U C H W A Ł A NR IX/91/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 24 sierpnia 2007 roku w sprawie:określenia niektórych składników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Ustce (72KB)

 U C H W A Ł A Nr IX/92/2007 R A D Y G M I N Y U S T K A z dnia 24 sierpnia 2007 W sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rowy.  (25KB)

C H W A Ł A Nr IX/93/07 RADY GMINY USTKA z dnia 24 sierpnia 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lędowo (25KB) .

UCHWAŁA Nr IX/94/2007 RADY GMINY USTKA z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej do opracowania statutów sołectw i Statutu Gminy Ustka. (26KB)

 Uchwała Nr IX/95/2007 RADY GMINY USTKA z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy. (32KB)
 

Liczba odwiedzin : 362
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Groszek
Czas wytworzenia: 2007-12-13 14:47:00
Czas publikacji: 2007-12-13 14:47:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak