Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr Nr Nr XLII.525.2914 RADY GMINY USTKA z dnia 23 października 2014 roku w sprawie podjęcia współdziałania z Miastem Słupsk, Gminą Kobylnica, Gminą Słupsk oraz Miastem Ustka, celem opracowania programu pod nazwą „ Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie zlewni rzeki Słupi” dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska.

 
2014-10-29 10:30:55
UCHWAŁA NR XLII.524.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 
2014-10-29 10:29:33
UCHWAŁA Nr XLII.523.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 23 października 2014 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej dokonania kontroli w sprawie rozpatrzenia skargi Pana /*/ na działalność Wójta.

 
2014-10-29 10:25:34
Uchwała Nr XLII. 522.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 23 października 2014 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ustka na cia „Programu współpracy Gminy Ustka na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy o działalno dowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy o działalno dowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

 
2014-10-29 10:19:54
UCHWAŁA Nr XLII. 521.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 23 października 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustka na rok 2015

 
2014-10-29 10:17:46
UCHWAŁA Nr XLII. 520.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 23 października 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ustka na 2015 rok.

 
2014-10-29 10:16:09
UCHWAŁA Nr XLII.519.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 23 października 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017 dla Gminy Ustka.

 
2014-10-29 10:13:41
UCHWAŁA NR XLII.518.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 23 października 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 
2014-10-29 10:12:11
UCHWAŁA NR XLII.517.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

 
2014-10-29 10:10:48
UCHWAŁA NR XLII.516.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz tych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na terenie Gminy Ustka.

 
2014-10-29 10:08:49