Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji Nr XII/2007 z dnia 12 grudnia 2007 roku 

 
Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji Nr XII/2007 z dnia 12 grudnia 2007 roku 

 UCHWAŁA  NR  XII/117/2007 Rady  Gminy  Ustka z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniego fragmentu obrębu geodezyjnego Dębina w gminie Ustka. (34KB)

 UCHWAŁA NR XII/118/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 12  grudnia 2007 roku w sprawie uchylenia w części Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XXXIX/390/2006 z dnia 20 października 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Ustka Nr V/37/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku, dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Dębina w Gminie Ustka (33KB)

 UCHWAŁA NR XII/119/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie uchylenia w części Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XXXIX/391/2006 z dnia 20 października 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w miejscowości Dębina w Gminie Ustka.
 (31KB)


 Uchwała Nr 120/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 12 grudnia w sprawie w budżecie Gminy Ustka na 2007 rok. (30KB)
 Załącznik Nr 1 do Uchwały (26KB)
 Załącznik Nr 2 do Uchwały (25KB)
 Załącznik Nr 3 do Uchwały (47KB)

 Uchwała Nr 121/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 12 grudnia w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/107/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz sposobu jej poboru. (30KB)

 Uchwała Nr 122/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 12 grudnia w sprawie opłaty targowej. (26KB)

 Uchwała Nr 123/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 12 grudnia w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Ustka w roku budżetowym 2008. (30KB)

 Uchwała Nr 124/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 12 grudnia w sprawie określenia wysokości sumy, do której Wójt może zaciągnąć zobowiązania wynikające z umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. (31KB)

 Uchwała Nr 125/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 12 grudnia w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Ustka a Gminą Ustka w sprawie nadania obszarowi Gminy Ustka i Gminy Miasto Ustka statusu uzdrowiska. (44KB)

 Uchwała Nr 126/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 12 grudnia w sprawie „Programu współpracy Gminy Ustka z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego” na 2008 rok. (67KB)

 Uchwała Nr 127/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 12 grudnia w sprawie nadania nazwy ulicy  w miejscowości Wodnica.  (34KB)

 

Liczba odwiedzin : 318
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Groszek
Czas wytworzenia: 2007-12-19 14:20:00
Czas publikacji: 2007-12-19 14:20:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak