OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE OŚR.6220.2.33.2017 

 
 

Wójt Gminy Ustka działając na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 2, art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zmianami) zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn."Budowa zakładu przetwórstwa ryb na dz. nr 209/1, obręb Duninowo, gm. Ustka", w dniu 11.02.2019 roku Inwestor PHU Ławica – Robert Smołuch, w imieniu którego działa Pełnomocnik, Pani Anna Oleksińska – Pracownia Architektoniczna, złożył Raport o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko, opracowany przez mgr Adama Sito - Słupsk, styczeń 2019 r.
Powyższa sprawa zostanie załatwiona w drodze decyzji administracyjnej. W związku z tym, zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią zebranego materiału dowodowego, w tym:
- wnioskiem o wydanie decyzji wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia,
- raportem o oddziaływaniu na środowisko,
- postanowieniem Wójta Gminy Ustka,
- stanowiskami organów współuczestniczących w postępowaniu tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz PGW Wody Polskie.
Dokumentacja jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Ustce przy ul. Dunina 24 (pok. nr 4) od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 14. Wnioski i uwagi można składać od dnia 22.02.2019 roku do dnia 22.03.2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Ustce przy ul. Dunina 24 (pok. nr 4) od poniedziałku do piątku.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Ustka.
Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej, pozostawione będą bez rozpatrzenia. Dla prowadzonego postępowania nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej, a także nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

Liczba odwiedzin : 9
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Sylwester Ugorski
Osoba odpowiedzialna za informację : Sylwester Ugorski
Czas wytworzenia: 2019-02-22 12:58:54
Czas publikacji: 2019-02-22 12:58:54
Data przeniesienia do archiwum: 2019-03-22