Mienie Gminy 

 
Mienie Gminy 
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY USTKA NA DZIEŃ 12 LISTOPADA 2004r.

 

Mienie komunalne Gminy zostało utworzone na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz.U. Nr 32, poz. 191 z póź. zmianami /.Formy zagospodarowania mienia szczegółowo reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. z 2000r.Dz.U. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami  / zmienionej ustawą z dnia 17 sierpnia 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa / Dz.U. Nr 106, poz. 668 /.

Zgodnie z art. 13 wspomnianej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami  z zastrzeżeniami wynikającymi z innych ustaw nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu polegającym na sprzedaży, zamianie, zrzeczeniu się, oddawaniu w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę, użyczenie, oddawanie w trwały zarząd a także mogą być wkładem niepieniężnym / aportem / do spółek.
Zasady i formy zbywania nieruchomości regulują rozdziały 3 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym i ustawy o pracownikach samorządowych skomunalizowano do zasobów gminy następujące nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Wytowno: 
-          działka Nr 193/2 o pow. 500 m kw. /droga/
-          działka Nr 348 o pow. 2500 m kw. /droga/
-          działka Nr 349 o pow. 2600 m kw. /droga/
-          działka Nr 354 o pow. 7800 m kw. /droga/
-          działka nr 355 o pow. 6500 m kw. /droga/
-          działka zabudowana oznaczona Nr 161 o łącznej pow. 3600 m kw. Skomunalizowano frac12; część niewydzieloną tej działki tj. 1800 m kw.                      

Powierzchnia gruntów komunalnych na dzień 12 listopada 2004r.wynosi 1.035,00 ha.
w tym :
-          grunty rolne - 40,90 ha
-          grunty pod usługi handlowe -  8,00 ha
-          drogi gminne - 374,75 ha
-          lasy gminne  -  25,43 ha
-          place i tereny zielone -  36,44 ha
-          ogrody działkowe - 37,37 ha
-          grunty z przeznaczeniem pod działki budowlane, letniskowe, turystyczne  - 400,65 ha
-          grunty w użytkowaniu wieczystym, użytkowaniu i zarządzie  - 41,00 ha
-          grunty inne, nieużytki, kopaliny, rowy i wody stojące  -  38,00 ha
-          cmentarze komunalne - 2,65 ha
-          wysypiska śmieci  - 14,31 ha
-          grunty szkolne  - 15,50 ha
 
 
Wartość mienia komunalnego Gminy Ustka wynosi łącznie     142.152.679,00 zł.
 
Grunty o powierzchni 41,00 ha przekazane w użytkowanie wieczyste dla osób fizycznych
i prawnych oraz Spółdzielni zostały wyszacowane przez państwowych rzeczoznawców majątkowych na kwotę 5.670.000,00 zł
 
Grunty rolne o pow. 40,90 ha,  wyszacowano na kwotę 30.000,00 zł. Z ogólnej powierzchni wydzierżawiono dla rolników oraz działkowców 4,00 ha  
 
Grunty stanowiące:  drogi gminne, lasy gminne, place i tereny zielone, cmentarze komunalne, cmentarz nabyty w użyczenie, dwa ogrody działkowe Grabno Zimowiska i Wodnica, nieużytki, kopaliny, rowy i wody stojące przedstawiono o wartości 0 ponieważ ta grupa gruntów mienia komunalnego nie jest dochodowa lecz wymaga bardzo wysokich nakładów finansowych.
 
Grunty o powierzchni  408,65 ha  przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, mieszkalno-pensjonatową, usługowo-handlowe obsługi ruchu turystycznego usługi hotelowe, letniskowe i rzemieślnicze wyszacowano na łączną kwotę 91.036.955,00  
 
Do dnia 12 listopada bieżącego roku sprzedano z zasobów komunalnych gminy łącznie 50 działek:
w tym:
-          24 działki pod zabudowę letniskową
-          4 działki pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną
-          2 działki pod zabudowę pensjonatowo letniskową
-          1 działkę pod zabudowę mieszkalno - pensjonatową
-          12 działek na poprawę warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości
-          5 działek pod usługi ruchu turystycznego
-          2 działki rekreacyjno wypoczynkowe

 


Do końca bieżącego roku planuje się uzyskać dochody


w wysokości:   -   3.566.000,00 zł
W tym:
-          ze sprzedaży mienia komunalnego    - 3.100.000,00 zł
-          z dzierżawy gruntów i najmu    - 195.000,00 zł
-          z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -  81.000,00 zł
-          z opłat za użytkowanie wieczyste - 190.000,00 zł
 
Plan dochodów z mienia komunalnego w 2005r. 

Ogółem     -    4.505.000,00 zł


W tym :
-          ze sprzedaży działek letniskowych, budowlanych, handlowych, pensjonatowych, mieszkalnych, usługowych, rzemieślniczych - 4.050.000,00 zł
-          z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie  - 180.000,00 zł
-          z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   - 80.000,00 zł
-          dochód z najmu budynków - 23.000,00 zł
-          wpływy z dzierżaw gruntów  na różne cele - 172.000,00 zł
 
Plan wydatków na rok 2005 związany z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży i dzierżawy obejmuje kwotę 2.160.000,00 zł.
W tym:
1.      Na  prace geodezyjne podziały gruntów, wznowienie granic gruntów przeznaczonych do sprzedaży oraz wydzielenie gruntów pod punkty handlowe na dzierżawę w sezonie letnim 2003r. szacowanie mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży przez rzeczoznawców majątkowych, ogłoszenia prasowe o sprzedaży i dzierżawie mienia komunalnego, reklamy / tablice informacyjne / oraz  odkrzaczanie gruntów, odwadnianie i koszenie 425.000,00 zł.
2.      Na wykonanie infrastruktury sieci wodociągowej w miejscowościach Wodnica i Przewłoka IV 1.735.000,00 zł.
 
Działki Gruntowe do zbycia w 2005r.
-          Wodnica - 14 szt.
-          Wytowno - 78 szt.
-          Rowy 20 szt.
-          Dębina 15 szt.
-          Niestkowo - 20 szt.
-          Grabno 15 szt.
-          Przewłoka - 30 szt.
-          Machowinko - 1 szt.
-          Gąbino 1 szt.
Łącznie do sprzedaży 194 działki.

 


Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego
 

Liczba odwiedzin : 497
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Groszek
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Sokołowska
Czas wytworzenia: 2004-12-07 00:00:00
Czas publikacji: 2007-07-20 09:39:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak