MIenie Gminy na dzień 14 listopada 2005 

 
MIenie Gminy na dzień 14 listopada 2005 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO


GMINY USTKA


NA DZIEŃ 14 listopada 2005r.


Mienie komunalne Gminy zostało utworzone na podstawie ustawy z dnia
10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę
o pracownikach samorządowych / Dz.U. Nr 32, poz. 191 z póź. zmianami /.Formy zagospodarowania mienia szczegółowo reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami / t.j. z 2004r.Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami  / zmienionej ustawą z dnia 17 sierpnia 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa / Dz.U. Nr 106, poz. 668 /.


Zgodnie z art. 13 wspomnianej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami 
z zastrzeżeniami wynikającymi z innych ustaw nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu polegającym na sprzedaży, zamianie, zrzeczeniu się, oddawaniu w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę, użyczenie, oddawanie w trwały zarząd a także mogą być wkładem niepieniężnym / aportem / do spółek.


Zasady i formy zbywania nieruchomości regulują rozdziały 3 - 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.


Na podstawie umów cywilno-prawnych nabyto 1,10 ha gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne.  Z tytułu wzajemnych rozliczeń dotyczących scalenia i podziału części obszaru wsi Przewłoka - etap I w zamian za wpłaty gotówkowe,   przejęto łącznie 15.526 m kw.


Powierzchnia gruntów komunalnych na dzień 14 listopada 2005r.wynosi - 1.034,00 ha.
w tym :
-         grunty rolne                                                               40,90 ha
-         grunty pod usługi handlowe                                        8,00 ha
-         drogi gminne                                                            385,80 ha
-         lasy gminne                                                               25,43 ha
-         place i tereny zielone                                                36,44 ha
-         ogrody działkowe                                                      37,37 ha
-         grunty z przeznaczeniem pod działki budowlane,
          letniskowe, turystyczne -                                        391,60 ha
-         grunty w użytkowaniu wieczystym, użytkowaniu
          i zarządzie                                                                 38,00 ha
-         grunty inne, nieużytki, kopaliny, rowy i wody
          stojące                                                                       38,00 ha
-         cmentarze komunalne                                                2,65 ha
-         wysypiska śmieci                                                       14,31 ha
-         grunty szkolne                                                            15,50 ha

Wartość mienia komunalnego Gminy Ustka wynosi łącznie - 161.182.364,00 zł.

Grunty o powierzchni 38,00 ha przekazane w użytkowanie wieczyste dla osób fizycznych
i prawnych oraz Spółdzielni zostały wyszacowane przez państwowego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę - 21.500.000,00 zł


Grunty rolne o pow. 40,90 ha,  wyszacowano na kwotę 30.000,00 zł. Z ogólnej powierzchni wydzierżawiono dla rolników oraz działkowców - 4,00 ha 


Grunty stanowiące:  drogi gminne, lasy gminne, place i tereny zielone, cmentarze komunalne, cmentarz nabyty w użyczenie, dwa ogrody działkowe Grabno - Zimowiska i Wodnica, nieużytki, kopaliny, rowy i wody stojące przedstawiono o wartości 0 ponieważ ta grupa gruntów mienia komunalnego nie jest dochodowa lecz wymaga bardzo wysokich nakładów finansowych.

Grunty o powierzchni  399,60 ha  przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, mieszkalno-pensjonatową, usługowo-handlowe obsługi ruchu turystycznego - usługi hotelowe, letniskowe i rzemieślnicze wyszacowano na łączną kwotę - 90.309.469,00  zł


Do dnia 14 listopada bieżącego roku sprzedano z zasobów komunalnych gminy łącznie 27 nieruchomości :
w tym:
-         4 działki pod zabudowę letniskową
-         4 działki pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną
-         8 działek pod zabudowę mieszkalno - pensjonatową
-         7 działek na poprawę warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości
-         1 działkę pod usługi ruchu turystycznego
-         1 działkę zabudowaną
-         2 lokale mieszkalne 

Do chwili obecnej uzyskano dochody:
- ze sprzedaży mienia - 1.930.000,00 zł
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 173.255,00 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 78.408,00 zł
- dzierżawy i najmu - 162.133,- zł
- opłat adiacenckich za rozliczenie scalenia i podziału części obszaru wsi Przewłoka I etapu
- 27.397,97 zł


Do końca bieżącego roku planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży mienia komunalnego
w wysokości około    -   1.200.000,00 złPlan dochodów z mienia komunalnego w 2006r. 


Ogółem -                                                      -    4.150.000,00 zł
W tym :
- ze sprzedaży działek letniskowych, budowlanych, handlowych, pensjonatowych, mieszkalnych, usługowych, rzemieślniczych - 3.500.000,00 zł
- z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie - 250.000,00 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 80.000,00 zł
- dochód z najmu budynków - 20.000,00 zł
- wpływy z dzierżaw gruntów  na różne cele- 150.000,00 zł
- wpływy z opłat adiacenckich-150.000,00 zł

Działki Gruntowe do zbycia w 2006r.
-         Wodnica - 10 szt.
-         Wytowno - 5 szt.
-         Rowy - 6 szt.
-         Dębina - 14 szt.
-         Przewłoka - 25 szt.


Łącznie do sprzedaży 60 działek.
 

Liczba odwiedzin : 403
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Groszek
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Korniluk
Czas wytworzenia: 2006-03-05 00:00:00
Czas publikacji: 2007-07-20 09:40:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak