Mienie Gminy na dzień 30 października 2006 r. 

 
 

I. Stan posiadania :

 

Stan mienia komunalnego na 30 październik 2006r. wg grup rodzajowych w ujęciu ilościowym i wartościowym:

Rodzaje użytków

ha

tys. zł

Użytki rolne

W tym tereny objęte uchwałami o przystąpienia do opracowania Miejscowego Planu Przestrzennego

Lasy, grunty leśne, grunty zadrz. i zakrz.

 

Drogi (wartość ewidencyjna)

 

Tereny mieszkalne zabudowane

 

Tereny zabudowane inne

 

Tereny niezabudowane zurbanizowane

 

Tereny zielone / zalewowe pod wysypiska śmieci

 

Cmentarze i tereny pod wysypiska

 

Nieużytki i grunty pod wodami

272

 

181

  38

  428

 

26

 

9

 

189

 

76

 

3

 

28

272

 

-

0

7.387

 

2.800

 

8.534

 

61.000

 

0

 

0

 

0

Ogółem

1069

79.993

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

74

16.367

Ogółem

1143

96.360

 

 

2.Zwiększenie stanu w wyniku decyzji komunalizacyjnych do 30.10.2006r 59 ha
Zamierzenia do końca 2006 :20 ha

3. Zwiększenie stanu poprzez komunalizacje od Agencji Nieruchomości Rolnych oraz od osób fizycznych 4 ha


II. Zagospodarowanie mienia (dochody)do 30.10.2006 r.:

1. Mienie wynajęte i wydzierżawione oraz dochody z tego tytułu : 157.102 tys. zł

2.Mienie oddane w zarząd i użytkowanie wieczyste: 239.307 tys. zł

3.Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 76.786 tys. zł

4. Finansowy Majątek trwały :  60.568,6 tys. zł

5.Sprzedaż mienia do 30.10.2006:  2.574 tys. zł oraz zamierzenia do końca 2006r.-


2.200 tys. zł


III. Nakłady w mieniu (wydatki) do 30.10.2006r.

1. Wycena biegłych, podziały geodezyjne i inne wydatki (np. opłaty sądowe, notarialne) :  140 tys. zł

 

Źródła informacji :

Dane Referatu Finansów, wykaz gruntów, ewidencja sprzedaży.


* grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz grunty oddane w użytkowanie wieczyste

 

Liczba odwiedzin : 404
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Korniluk
Czas wytworzenia: 2007-03-29 00:00:00
Czas publikacji: 2008-10-31 08:35:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak