Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wójt Gminy Ustka ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe sportu w formie dotacji

 
2012-12-13 10:43:46
Wójt Gminy Ustka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

 
2012-12-04 12:54:10
Zarządzenie Nr 0050.295.2012 Wójta Gminy Ustka z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 
2012-11-21 15:05:36
Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego

 
2012-11-14 08:47:06
Wójt Gminy Ustka informuje o prowadzeniu w dniach 9-16 października 2012 roku konsultacji projektu aktu prawa miejscowego

 
2012-10-09 10:11:11
Oferta realizacji zadania publicznego

 
2012-09-19 10:35:58
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2011.


2012-04-24 11:15:49
Zarządzenie Nr 0050.187.2012 Wójta Gminy Ustka z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na 2012 rok.


2012-02-03 08:29:56