Dostęp do Informacji Publicznej 

 
  

Dostęp do Informacji Publicznej

Koszty związane z udostępnieniem lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej; koszty związene z udostępnianiem kopii akt sprawy stronie postępowania; koszty związane z udostępnianiem wydruków aktu normatywnego:

1. Sporządzanie kserokopii dokumentu:
a) format A4 - 0,07zł
b) format A3 - 0,10zł

2.Koszt sporządzenia kopii z wykorzystaniem elektronicznego nośnika informatycznego:
a) płyta CD 700MB  - 0,75 zł
b) płyta DVD 4,7GB  - 1,23 zł


Zasady dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Gminy Ustka regulują następujące przepisy:

 

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej /Dz. U. z  2001 r. Nr 112, poz. 1198/ nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych.

Wyjątek stanowią informacje niejawne (informacje nieudostępnione)

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Gminy Ustka w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

1.     wywieszenie informacji, w tym aktów prawnych organów Gminy na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustka,

2. udostępnienia materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych Gminy oraz udostępnienie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie Gminy Ustka.

 

Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia organów kolegialnych Gminy. O terenie, miejscu i porządku obrad tych organów zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustka, wywieszane nie później niż 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje publiczne nie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniane są na wniosek osoby zainteresowanej.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować do sekretariatu Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24, 76 270 Ustka.

Nie jest wymagany pisemny wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Zachęcamy do skorzystania z zamieszczonego formularza wniosku. 

Liczba odwiedzin : 3681
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Korniluk
Czas wytworzenia: 2005-12-19 00:00:00
Czas publikacji: 2005-12-19 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak