Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr XIV.170.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2016 rok.

2016-01-22 12:56:42
UCHWAŁA Nr XIV.159.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2015 – 2024.

2015-12-29 13:48:16
UCHWAŁA Nr XIV.160.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2015 rok.

2015-12-29 13:48:11
UCHWAŁA Nr XIV.161.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie Statutu Gminy Ustka

2015-12-29 13:48:06
UCHWAŁA Nr XIV.162.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ustka na 2016 rok.

2015-12-29 13:48:00
UCHWAŁA Nr XIV.163.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustka na rok 2016.

2015-12-29 13:47:55
UCHWAŁA NR XIV.164.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Ustka na lata 2016 - 2018"

2015-12-29 13:47:50
UCHWAŁA XIV.165.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Ustka a Gminą Miasto Ustka w sprawie korekty granic obszaru uzdrowiskowego Gminy Ustka i Gminy Miasto Ustka

2015-12-29 13:47:46
UCHWAŁA NR XIV.166.2015 Rady Gminy Ustka z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XIII.155.2015 Rady Gminy Ustka z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ustka na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

2015-12-29 13:47:41
UCHWAŁA Nr XIV.167.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ustka do reprezentowania Rady Gminy Ustka przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku.

2015-12-29 13:47:36