Działalność lobbingowa 

 
 

Działalność lobbingowa.

Działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa reguluje ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 169 poz. 1414).

Ustawa określa zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów ją wykonujących.

Art. 2 stanowi:

„1. W rozumieniu ustawy działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.

2. W rozumieniu ustawy zawodową działalnością lobbingową jest zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób.

3. Zawodowa działalność lobbingowa może być wykonywana przez przedsiębiorcę albo przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilnoprawnej.”

Podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową ma prawo wykonywać tę działalność
w siedzibie urzędu i kierownik zapewnia dostęp do kierowanego przez siebie urzędu w celu umożliwienia właściwego reprezentowania interesów podmiotów na rzecz których jest wykonywana działalność (art. 14 ww ustawy).

 

Zarządzenie Wójta.

Wójt Gminy Ustka wydał stosowne Zarządzenie Nr 120.36.2016 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Ustka wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

 

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy kierownicy urzędów opracowują raz w roku informację o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

Informacja za dany rok jest dostępna w poniższej tabeli.

 

Za rok 2015.

 

Lp.

Określenie spraw, w których zawodowa działalność lobbingowa była podejmowana

Wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność lobbingową

Określenie form podjętej zawodowej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem czy polegała na wspieraniu określonych projektów, czy na występowaniu przeciwko tym projektom

Określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie

Uwagi

-

brak

-

-

-

-

 

Za rok 2016

 Lp.

Określenie spraw, w których zawodowa działalność lobbingowa była podejmowana

Wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność lobbingową

Określenie form podjętej zawodowej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem czy polegała na wspieraniu określonych projektów, czy na występowaniu przeciwko tym projektom

Określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie

Uwagi

-

brak

-

-

-

-

 

Za rok 2017

 Lp.

Określenie spraw, w których zawodowa działalność lobbingowa była podejmowana

Wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność lobbingową

Określenie form podjętej zawodowej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem czy polegała na wspieraniu określonych projektów, czy na występowaniu przeciwko tym projektom

Określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie

Uwagi

-

brak

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 452
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Beata Pietrzyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Pietrzyk
Czas wytworzenia: 2016-08-04 15:11:51
Czas publikacji: 2018-01-25 14:52:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak