Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr XXVI.347.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

2017-02-28 15:28:55
UCHWAŁA Nr XXV. 346.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani /*/ z dnia 13 grudnia 2016 roku.

2017-02-28 14:14:19
Uchwała Nr XXV.345 .2017 Rady Gminy Ustka z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu zmiany planu aglomeracji Ustka.

2017-02-13 14:53:51
Uchwała Nr XXV.344.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

2017-02-13 14:36:26
Uchwała Nr XXV.343.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 10 lutego 2017 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXIV.327.2016 Rady Gminy Ustka z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji

2017-02-13 14:35:13
Uchwała Nr XXV.342.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ustka do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Ustka” oraz do akceptacji założonych w Studium Wykonalności przedsięwzięcia planów taryfowych w okresie realizacji i trwałości projektu, wraz z ewentualną, wieloletnią prognozą dopłat do taryf

2017-02-13 14:23:23
Uchwała Nr XXV.341.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ustka do zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Ustka w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ustka przez Gminę Ustka zadań z zakresu edukacji publicznej dotyczących umożliwienia realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów szkół podstawowych będących mieszkańcami Gminy Ustka, w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Ustka.

2017-02-13 14:18:25
UCHWAŁA Nr XXV.340.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

2017-02-13 14:11:36
UCHWAŁA Nr XXV.339.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ustka przez Gminę Ustka zadań z zakresu edukacji publicznej dotyczących umożliwienia realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów szkół podstawowych będących mieszkańcami Gminy Ustka, w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Ustka.

2017-02-13 14:08:09
Uchwała Nr XXV. 338.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia Regulaminu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, dla których Gmina Ustka jest organem prowadzącym.

2017-02-13 14:06:23