Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 120.58.2017 Wójta Gminy Ustka z dnia 05 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w drodze konkursu nr RPPM.06.01.02-IZ.00-22-002/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 Oś priorytetowa 6 Integracja Działanie 6.1 Aktywna integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno – zawodowa, którego realizatorem będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce.

2017-12-05 13:12:09
Protokół z przebiegu prac Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.01.02-IZ.00-22-002/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Os priorytetowa 6 integracja Działanie 6.1 Aktywna integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa, którego realizatorem będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce

2017-12-28 11:14:01