Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-04-28 15:15:14 2017 rok / UCHWAŁA NR XXVIII.368.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Pęplino, gmina Ustka Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-04-28 15:15:11 2017 rok / UCHWAŁA NR XXVIII.369.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej na rzecz wspólnej realizacji projektu pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” planowanego do złożenia w ramach konkursu nr RPPM.11.04.00–IZ.00-22–002/17 dla Działania 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-04-28 15:15:08 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXVIII.370.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII.349.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Lędowo – Modła Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-04-28 15:15:04 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXVIII.371.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2017 – 2024. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-04-28 15:15:01 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXVIII.372.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2017 rok. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-04-28 15:14:58 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXVIII.373.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-04-28 15:14:55 2017 rok / UCHWAŁA NR XXVIII.374.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Ustka. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-04-28 15:14:47 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXVIII.375.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXVII.355.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Poddąbie Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-04-28 15:14:44 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXVIII.376.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Rowy. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-04-28 15:14:41 2017 rok / UCHWAŁA NR XXVIII.377.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie przystąpienia Gminy Ustka do projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim”, realizowanego przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, Słowińską Grupę Rybacką w Przewłoce oraz Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-04-28 15:14:38 2017 rok / UCHWAŁA NR XXVIII.378.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 27 kwietnia 2017roku w sprawie przystąpienia do partnerstwa Gminy Ustka z Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego / Centrum Charytatywno – Społeczne Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego im. bł. ks. kmdr Władysława Miegonia w Ustce Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-04-28 15:14:34 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXVIII.379.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-04-28 08:57:52 Rok 2017 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.382.2017 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Ustka za 2016 rok Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-04-28 08:56:38 2016 rok / zarządzenie w spr. przekazania sprawozdania finansowego gm.Ustka za 2016 rok Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2017-04-28 08:52:32 2016 rok / Zatwierdzenie sprawozdań instytucji kultury za 2016 rok Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-04-28 08:50:07 2016 rok / zarządzenie w spr. przekazania sprawozdania finansowego gm.Ustka za 2016 rok Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-04-28 08:49:16 2017 / sprawozdania I kwartał 2017 Grzegorz Gralak Przeniesiono
2017-04-28 08:31:04 2017 rok / sprawozdania I kwartał 2017 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-04-27 12:46:38 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO.6733.8.2.2017.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2017-04-27 11:24:29 Rok 2017 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.383.2017 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2016 rok Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-04-27 11:24:25 Rok 2017 / Zarządzenie Nr 0050.384.2017 Wójta Gminy Ustka z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustka Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-04-27 08:33:39 NIERUCHOMOŚCI / Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w miejscowości Dębina Sylwia Molenda-Skóra Publikacja artykułu
2017-04-26 13:09:53 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O DIALOGU KONKURENCYJNYM - Kompleksowe oświetlenie na terenie Gminy Ustka w latach 2017-2022/2023 Monika Adamczewska Edycja artykułu
2017-04-26 13:04:42 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O DIALOGU KONKURENCYJNYM - Kompleksowe oświetlenie na terenie Gminy Ustka w latach 2017-2022/2023 Monika Adamczewska Edycja artykułu
2017-04-26 11:21:35 Komisja Budżetowo - Rolna, Rozwoju Gospodarczego, Mienia Komunalnego, Planowania i Ochrony Środowiska / P R O T O K Ó Ł Nr 2.2017 Posiedzenia Komisji Budżetowo – Rolnej , Rozwoju Gospodarczego, Mienia Komunalnego, Planowania i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 20 marca 2017 w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-04-26 10:27:41 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - „Budowa dróg gminnych w miejscowości Dębina” Monika Adamczewska Publikacja artykułu
2017-04-25 15:29:08 Kadencja 2014 - 2018 / I N F O R M A C J A O POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY USTKA w dniu 27 kwietnia 2017 roku Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-04-25 13:59:21 Gospodarka odpadami / Analiza stanu gospodarki odpadami za 2016 rok Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-04-25 13:59:18 Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego / P R O T O K Ó Ł Nr 2. 2017 Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 22 marca 2017 w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-04-25 13:59:14 Komisja Rewizyjna / P R O T O K Ó Ł Nr 3.2017 Posiedzenia Komisji REWIZYJNEJ odbytego w dniu 21 marca 2017 roku w Sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu