Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-05-26 12:59:48 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 101099G (za szkołą) w miejscowości Zaleskie Monika Adamczewska Edycja artykułu
2017-05-26 12:17:10 Pomoc Publiczna / Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2016. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-05-26 11:43:11 2016 / Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2017-05-26 11:32:06 Komisja Uzdrowiskowa / P R O T O K Ó Ł Nr 1.2017 Posiedzenia Komisji Uzdrowiskowej odbytego w dniu 04 kwietnia 2017 roku w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-05-26 11:23:30 2016 / Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-05-26 11:22:29 2016 / Informacja o wykykonaniu budżetu gminy Ustka za 2016 rok. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-05-26 11:20:22 2016 rok / UCHWAŁA Nr XXIX.387.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Ustka z wykonania budżetu za 2016 rok. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-05-26 11:19:45 2016 rok / UCHWAŁA Nr XXIX.386.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustka za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ustka za 2016 rok. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-05-26 10:10:53 Rok 2017 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.391.2017 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2017 rok Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-05-26 10:10:49 2017 rok / P R O T O K Ó Ł Nr XXVII.2017 obrad SESJI RADY GMINY USTKA w Sali Obrad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 dnia 24 marca 2017 roku Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-05-26 10:10:44 2017 rok / P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII.2017 obrad SESJI RADY GMINY USTKA w Sali Obrad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 dnia 27 kwietnia 2017 roku Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-05-25 15:28:27 Kadencja 2014-2018 / Wyciąg z Protokołu Nr XXVIII.2017 w zakresie interpelacji i zapytań zgłoszonych na Sesji Rady Gminy Ustka w dniu 27 kwietnia 2017 roku Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-05-25 15:19:44 Komisja Rewizyjna / P R O T O K Ó Ł Nr 4.2017 Posiedzenia Komisji REWIZYJNEJ odbytego w dniu 25 kwietnia 2017 roku w Sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-05-25 15:19:40 Kadencja 2014-2018 / Wyciąg z Protokołu Nr XXVII.2017 w zakresie interpelacji i zapytań zgłoszonych na Sesji Rady Gminy Ustka w dniu 24 marca 2017 roku Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-05-25 15:19:35 Komisja Rewizyjna / P R O T O K Ó Ł Nr 5.2017 Posiedzenia Komisji REWIZYJNEJ odbytego w dniu 27 kwietnia 2017 roku w Sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-05-25 15:19:32 Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego / P R O T O K Ó Ł Nr 3. 2017 Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 24 kwietnia 2017 w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-05-25 15:19:29 Komisja Budżetowo - Rolna, Rozwoju Gospodarczego, Mienia Komunalnego, Planowania i Ochrony Środowiska / P R O T O K Ó Ł Nr 3.2017 Posiedzenia Komisji Budżetowo – Rolnej , Rozwoju Gospodarczego, Mienia Komunalnego, Planowania i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 26 kwietnia 2017 roku w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-05-25 14:27:52 OCHRONA ŚRODOWISKA / Zawiadomienie OŚR.6220.5.12.2016 Sylwester Ugorski Publikacja artykułu
2017-05-25 14:23:44 OCHRONA ŚRODOWISKA / Zawiadomienie OŚR.6220.11.11.2016 Sylwester Ugorski Publikacja artykułu
2017-05-25 07:30:13 Plany w trakcie realizacji wyłożone do publicznego wglądu / Obwieszczenie Wójta Gminy Ustka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP dla obszaru na terenie m. Przewłoka Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2017-05-24 14:45:54 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO. 6733.4.9.2017.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2017-05-24 14:43:51 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem od ulicy Nadmorskiej do ulicy Piaskowej na działkach nr 12, 11, 8/30, 2/2, 16/1 w obrębie ewidencyjnym Rowy Monika Adamczewska Publikacja artykułu
2017-05-24 14:32:00 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO. 6733.4.10.2017.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2017-05-24 14:20:12 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO. 6733.6.9.2017.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2017-05-24 14:20:10 Pomoc Publiczna / Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2016 r. w kwocie przewyższającej 500,00 zł Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-05-24 14:19:01 Pomoc Publiczna / Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-05-24 14:18:10 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO. 6733.6.8.2017.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2017-05-24 13:03:48 Stypendia / Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów sp i gimnazjum Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-05-24 13:03:45 Stypendia / Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-05-24 13:03:39 Stypendia / Wniosek o stypendum dla studentów I roku Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-05-24 11:35:12 Nabór na stanowiska urzędnicze / WÓJT GMINY USTKA ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Usteckiej w Charnowie Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-05-24 07:57:39 Nabór na stanowiska urzędnicze / Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do dalszego etapu naboru - stanowisko ds obsługi Rady i Komisji Rady Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2017-05-24 07:20:41 Nabór na stanowiska urzędnicze / Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do dalszego etapu naboru - stanowisko ds obsługi Rady i Komisji Rady Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-05-24 07:20:37 Nabór na stanowiska urzędnicze / WÓJT GMINY USTKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W USTCE: - stanowisko ds. obsługi sekretariatu Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2017-05-24 07:20:30 Nabór na stanowiska urzędnicze / WÓJT GMINY USTKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W USTCE: - stanowisko ds. obsługi Rady i Komisji Rady. Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2017-05-23 15:26:15 Nabór na stanowiska urzędnicze / Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do dalszego etapu naboru - stanowisko ds obsługi sekretariatu Krzysztof Korniluk Publikacja artykułu
2017-05-23 14:02:18 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXIX.384.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2017 – 2024. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-05-23 14:02:15 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXIX.385.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2017 roku Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-05-23 14:02:11 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXIX.386.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustka za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ustka za 2016 rok. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-05-23 14:02:07 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXIX.387.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Ustka z wykonania budżetu za 2016 rok. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-05-23 12:34:33 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXIX.380.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-05-23 12:34:30 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXIX.381.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Ustka innym instrumentem płatniczym. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-05-23 12:34:26 2017 rok / Uchwała Nr XXIX.382.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozbudowy i modernizacji infrastruktury sportowej oraz bazy turystyczno - rekreacyjnej na terenie gminy Ustka na lata 2017 - 2022" Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-05-23 12:34:23 2017 rok / UCHWAŁA NR XXIX.383.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących zasad realizacji i finansowania oraz późniejszej eksploatacji Schroniska dla Zwierząt w Słupsku Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-05-23 10:08:16 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa ulicy Nadmorskiej w miejscowości Rowy wraz z oświetleniem i odwodnieniem na działkach nr 17/2, 666, 16/1, 16/2 obręb Rowy Monika Adamczewska Edycja artykułu
2017-05-23 10:01:15 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa ulicy Nadmorskiej w miejscowości Rowy wraz z oświetleniem i odwodnieniem na działkach nr 17/2, 666, 16/1, 16/2 obręb Rowy Monika Adamczewska Edycja artykułu
2017-05-22 15:23:49 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA nr GEO. 6733.8.9.2017.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2017-05-22 14:54:17 Obwieszczenia Wójta / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA Nr GEO.6733.10.2.2017.BW Brygida Wytrwał Publikacja artykułu
2017-05-22 13:38:00 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Duninowo, Możdżanowo, Starkowo oraz Wodnica zlokalizowanych na terenie Gminy Ustka Monika Adamczewska Publikacja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników