Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-03-29 15:29:15 Rok 2017 / Zarządzenie Nr 0050.365.2017 Wójta Gminy Ustka z dnia 29 marca 2017 w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Gminy Ustka w sprawie realizacji projektu pn. „NOWA SZANSA” nr RPPM.06.01.02-22-0077/16 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Integracja Działanie 6.1 Aktywna integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa Krzysztof Korniluk Publikacja artykułu
2017-03-29 10:21:57 Nabór na stanowiska urzędnicze / Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do dalszego etapu naboru - stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-29 10:08:15 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa ulicy Nadmorskiej w miejscowości Rowy wraz z oświetleniem i odwodnieniem na działkach nr 17/2, 666, 16/1, 16/2 obręb Rowy Monika Adamczewska Edycja artykułu
2017-03-28 15:28:23 Rok 2017 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.364.2017 Wójta Gminy Ustka z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyznania stypendium sportowego. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-28 15:14:28 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - „Budowa dróg dojazdowych w miejscowości Grabno oraz w miejscowości Poddąbie ul. Spacerowa” Monika Adamczewska Publikacja artykułu
2017-03-28 14:49:29 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Redwanki i Wytowno Kolonia” Monika Adamczewska Publikacja artykułu
2017-03-28 12:14:32 2017 rok / UCHWAŁA NR XXVII.348.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbinoo – granica gminy”. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-28 12:14:29 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXVII.349.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Słupskiemu oraz zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w celu wspólnej realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Lędow o - Modła Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-28 12:14:26 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXVII.350.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2017 – 2024. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-28 12:14:23 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXVII.351.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2017 rok. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-28 12:14:18 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXVII.352.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Ustka w sprawie wzajemnego powierzenia zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-28 12:14:15 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXVII.353.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Ustka dot. współdziałania w celu wspólnej realizacji inwestycji pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce wraz z kolektorami przerzutowymi". Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-28 12:14:10 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXVII.354.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Poddąbie. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-28 12:14:06 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXVII.355.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Poddąbie. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-28 12:14:02 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXVII.356.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Lędowo. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-28 12:13:58 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXVII.357.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Duninowo. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-28 12:13:55 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXVII.358.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Przewłoka Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-28 12:13:51 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXVII.359.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 marca 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/326/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przewłoka. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-28 12:13:47 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXVII.360.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Ustka, a także inne organy, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określeniu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2017/2018. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-28 12:13:43 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXVII.361.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Ustka, a także inne organy, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-28 12:13:39 2017 rok / UCHWAŁA Nr XXVII.362.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-28 12:13:35 2017 rok / UCHWAŁA XXVII.363.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII.175.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie powołania Stałej Komisji Uzdrowiskowej Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-28 12:13:31 2017 rok / UCHWAŁA XVII.364.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie powołania Stałej Komisji Uzdrowiskowej Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-28 12:13:26 2017 rok / UCHWAŁA NR XXVII.365.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wezwania Rady Gminy Ustka przez Panią /*/ do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę Uchwały Nr XIII.147.2015 Rady Gminy Ustka z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi orazustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Ustka. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-28 12:13:22 2017 rok / UCHWAŁA NR XXVII.366.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji i późniejszej eksploatacji Schroniska dla Zwierząt w Słupsku. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-28 12:13:17 2017 rok / UCHWAŁA NR XXVII.367.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia Gminy Ustka do Stowarzyszenia o nazwie „Stowarzyszenie Samorządowe S 6”. Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-28 10:49:53 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Kompleksowe zorganizowanie i zapewnienie miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz warunków bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych w miejscach wykorzystywanych do kąpieli w Rowach, Poddąbiu, Dębinie, Przewłoce - w okresie od 1 lipca 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku Monika Adamczewska Edycja artykułu
2017-03-27 15:03:00 Obwieszczenia Wójta / Obwieszczenie Wojta Gminy Ustka nr GEO.6733.3.2.2017.ZG Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-27 10:11:35 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa dróg gminnych w miejscowości Dębina Monika Adamczewska Edycja artykułu
2017-03-27 09:28:30 2016 rok / ZARZĄDZENIE Nr 0050.357.2017 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Ustka za 2016 rok Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-24 13:40:59 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przebudowa polegającą na zmianie nawierzchni na betonową drogi gminnej nr 101843G wraz z dojazdami w m. Dominek Monika Adamczewska Publikacja artykułu
2017-03-24 09:09:56 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem od ulicy Nadmorskiej do ulicy Piaskowej na działkach nr 12, 11, 8/30, 2/2, 16/1 w obrębie ewidencyjnym Rowy Monika Adamczewska Edycja artykułu
2017-03-23 14:29:28 Obwieszczenia inne / Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 16 marca 2017 Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-23 09:32:44 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem od ulicy Nadmorskiej do ulicy Piaskowej na działkach nr 12, 11, 8/30, 2/2, 16/1 w obrębie ewidencyjnym Rowy Monika Adamczewska Publikacja artykułu
2017-03-23 08:18:48 Rok 2017 / ZARZĄDZENIE Nr 0050.357.2017 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Ustka za 2016 rok Grzegorz Gralak Publikacja artykułu
2017-03-22 10:32:29 NIERUCHOMOŚCI / Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres od 1.06.2017 r. do 15.09.2019 r. Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2017-03-22 10:32:19 NIERUCHOMOŚCI / Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres od 1.06.2017 r. do 15.09.2017 r. Grzegorz Gralak Edycja artykułu
2017-03-22 08:09:32 Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - „Kompleksowe oświetlenie na terenie Gminy Ustka w latach 2017 – 2022/2023” Monika Adamczewska Publikacja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników